Doradca podatkowy
Doradca podatkowy

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - brak obowiązku PIT i ZUS

W  świetle Kodeksu Pracy pracodawca który zapewnia pracownikom odzież i obuwie robocze (patrz poprzedni wpis "Zakup odzieży dla pracowników"), ma również obowiązek zapewniania ich prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania. 

Gdy  pracodawca  nie może zapewnić prania odzieży roboczej,  może być ono  wykonywane  przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. W tym przypadku Kodeks Pracy nie określa jednoznacznie zasady ustalania i wypłacania ekwiwalentu a jedynie stwierdza, iż jego wysokość powinna odpowiadać kosztom poniesionym przez pracownika. 

Ekwiwalent a przychód pracownika 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są m.in. ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Podkreślić należy jednak warunek jaki musi być spełniony by zwolnienie przysługiwało, a mianowicie ekwiwalent musi być wypłacony w kwocie uwzględniającej faktycznie poniesione koszty. Gdyby natomiast pracownik otrzymał od pracodawcy omawiany ekwiwalent w formie ryczałtów - nieodzwierciedlających poniesionych kosztów, wówczas taki ekwiwalent nie byłby świadczeniem przysługującym na podstawie przepisów bhp, a jego  wartość stanowiłaby przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 

Ekwiwalent  a ZUS pracownika

Zgodnie z przepisami przychód ze stosunku pracy stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jednak w niektórych przypadkach przychód ten jest zwolniony z oskładkowania. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe określa przychody które nie stanowią podstawy wymiaru składek. Wśród nich znajdują sie m.in.  ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego (do wysokości rzeczywistych kosztów).

Ekwiwalent a koszt uzyskania przychodu

Ponadto ekwiwalenty pieniężne, które pracodawca wypłaca pracownikom zgodnie z przepisami prawa pracy, wykazują związek (pośredni) z przychodami pracodawcy. Z tego względu ekwiwalenty te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

 

Opracowała Karolina Marczuk

Doradca podatkowy

Kontakt

 

KANCELARIA PRAWNO - PODATKOWA

Maciej Mazański

Doradca Podatkowy Wpis Nr 11147

Radca Prawny WA-11180

ul. Marszałkowska 68/70 lok. 26

00-545 Warszawa

tel/fax 22 622 11 68 

tel. kom. 606 832 132

kancelariamm@op.pl

 

2010 © Maciej Mazański Tworzenie stron internetowych www.exesmedia.pl